ZDERZENIE DWÓCH STOŁÓW

Oto zderzenie tych dwóch stołów przyjmuje formę podwój­nej konfrontacji: nie tylko dwóch estetyk, ale i dwóch kul­tur. Z jednej strony mamy kulturę wysoką, związaną ze swo­bodą, wyzwoleniem od potrzeb podstawowych. Z drugiej kul­turę niższą w zmaczenriu, że tymi potrzebami jest skrępowa- : na — wręcz do nich redukowana. Gloryfikując stół pański Myśliwski osiąga podwójny efekt. Z premedytacją odsłania > społeczne upośledzenie chłopa, negatywnie promieniujące na niektóre sfery jego życia duchowego. W tym oskarżeniu skie­rowanym na zewnątrz chłopa jest także samooskarżenie. Spro- ; wadzta się ono przede wszystkim do autodemaskacyjnego spo- , strzeżenia dotyczącego istoty kultury chłopskiej. Jest to kul- ; tura zapożyczeń i „wypatrzeń” raczej niż oryginalnych wkła- ; dów i „wymyśleń”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!