ŚCISŁA ZALEŻNOŚĆ

  1. Propozycje przedstawione w pracy zespołowej Este­tyka dzisiaj (1978), operujące kategoriami „stosunek estetycz­ny”, „percepcja estetyczna” oraz „kształt”, chociaż w szcze­gółach budzące zastrzeżenia, a w późniejszych badaniach po­jedynczych rozwinięte w sposób bardziej zróżnicowany, ostały się próbie czasu.  W ścisłej zależności z tą tendencją rozwojową estetyki stoi wzmożone zainteresowanie tak edycjami, jak krytycznym osądem dorobku teoretycznego i manifestów artystycznych. Zależność ta dotyczy również częściowo zrealizowanych pro­jektów awangardy estetycznej z początków naszego stulecia. Zajęto się intensywnie i w sposób wybiórczy przede wszyst­kim takimi kierunkami jak Bauhaus (1918—1933), holenderski ruch de Stijl (1917—1931), konstruktywizm z Związku Ra­dzieckim, czy pracami Lu Marten.
Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)