BEZPOŚREDNIE KONTAKTY

W bezpośred­nich kontaktach z kulturą młodzi robotnicy szukają raczej przyjemności — rozrywki niż ptrzeżyć intelektualnych, czy wiedzy o człowieku. Istnieje młodzieżowa muzyka, młodzie­żowa piosenka, moda i wzorce osobowe ucieleśniające określo­ne wartości funkcjonujące w tym środowisku. Jednak młodzi nie zawsze potrafią uzasadnić swoją postawę, czy wybór okreś­lonych wartości kulturowych.Szczególne wartości estetyczne kultywują rodziny robot­nik ów-twórców, zwłaszcza członkowie Robotniczego Stowarzy­szenia Twórców Kultury.Oni to właśnie w kontaktach bez­pośrednich i pośrednich z dobrami kultury w obrębie środo­wiska rodzinnego, w zakładzie ptracy, na terenie instytucji sy­stemu kultury ujawniają własne oceny estetyczne i starają się upowszechniać wartości estetyczne tkwiące w różnych dzie­dzinach sztuki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)